Laisvos darbo vietos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie laisvą mokytojo pareigybę paskelbimo, asmenų priėmimo dirbti mokytoju ir atleidimo tvarką.
2. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).
3. Aprašo tikslas – užtikrinti viešumą, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje visiems asmenims, siekiantiems  dirbti  mokytoju; iš atrankoje dalyvaujančiųjų atrinkti tinkamiausią; užtikrinti teisės aktais pagrįstą mokytojų atleidimą iš pareigų.
4. Asmuo,  siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

II. INFORMACIJOS APIE LAISVĄ MOKYTOJO PAREIGYBĘ PASKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

5.  Informacija apie laisvą mokytojo pareigybę skelbiama  mokyklos interneto svetainėje (jos nesant  –savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko)) ir Darbo biržos interneto svetainėje. Skelbime nurodoma: mokyklos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti, dokumentai,  kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną) ir adresas, taip pat pateikiami pasiteiravimo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita reikalinga informacija.
6. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4. gyvenimo aprašymą;
6.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas  nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6.7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
7. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu  pristato asmeniškai, siunčia  registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
8. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

III. PRETENDENTŲ ATRANKA

9. Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį, kuriame turi teisę dalyvauti ne daugiau kaip trys mokyklos tarybos atstovai (mokytojų, tėvų, mokinių ne jaunesnių kaip 16 metų) stebėtojo teisėmis. Mokyklos taryba informuojama apie atrankos laiką ir vietą.
10. Mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Su atranką laimėjusiu asmeniu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka.
12. Mokytojai atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

______________________