Mokinių priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos

Mokymasis mokykloje įteisinamas mokymo sutartimi, kurioje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Sutartys sudaromos su priešmokyklinio ugdymo grupės, pirmos klasės, penktos klasės ir su visais atvykusiais mokytis mokiniais iki rugsėjo 1 d., švietimo santykiai prasideda nuo pirmos mokymosi dienos, t.y. rugsėjo 1 d.

Sutartį ar prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14-16 metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų), raštišką sutikimą.

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas pagal gyvenamąją teritoriją ir kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6-7 metai.

Priimant į pirmą klasę, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pristato:
• prašymą mokyklos direktoriui;
• gimimo liudijimą (nuorašą);
• medicininę pažymą (forma 026A, 63).

Pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą papildomai pateikia dokumentą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje ar įgytą išsilavinimą.

Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

Mokinys pageidaujantis pereiti į kitą mokyklą:
• privalo atsiskaityti su mokyklos biblioteka;
• pateikti prašymą mokyklos direktoriui (jeigu mokiniui nesuėjo 16 metų prašymą rašo tėvai (globėjai, rūpintojai)).

Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.